Watch Me Work

Marijn Bril, 2022

Concept & realisation: Marijn Bril

Production: Werktank (B), with the support of the Flemish government, IMPAKT (NL)

Photos: Roel Heremans

Previously
2022 - Area 42, Brussels (Belgium)

The contemporary digital work environment favours technocratic values of efficiency, productivity, and engagement. Microsoft’s widely used productivity software MyAnalytics plays into this by turning e-mails into metrics, graphs, and diagrams. The software monitors how many mails someone sends, the time spent writing them, and how many colleagues the sender communicates with and for how long. However, none of these metrics can grasp the content and nuances of interpersonal communication. As mailing culture becomes subject to quantitative metrics and productivity scores, qualitative output is measured through quantitative metrics.

In its insights on wellbeing, MyAnalytics asks, ‘Are you able to disconnect and recharge?’. When technological language is used to discuss human wellbeing, what does that imply? Are we solely ‘recharging’ to restart the working day fresh to get productive? Today’s workers are hyperemployed. The office moves into the bedroom as users easily switch between work and leisure with a few clicks on the same device. MyAnalytics continues to monitor employees outside of working hours, turning wellbeing into a productivity metric. The software reinforces a work-life balance by paradoxically crossing the boundaries between work and non-work.

Watch Me Work presents three fictional characters – based on interviews with workers – who respond to MyAnalytics’ wellbeing monitoring. After working hours, the characters repeatedly send MyAnalytics e-mail updates as they anxiously try to keep up with tasks – sometimes falling asleep, only to be woken up again by notifications. Tired, overwhelmed, and overworked, their mails give overly detailed reports, insights into their thoughts and moods, or reveal attempts at outsmarting their algorithmic boss. By emphasising the quantification of labour, Watch Me Work questions (meaningless) productivity at the expense of actual wellbeing.

Video installation, 3 monitors, 3 pillows

In de hedendaagse digitale werkomgeving wordt de voorkeur gegeven aan technocratische waarden als efficiëntie, productiviteit en betrokkenheid. Microsofts veelgebruikte productiviteitssoftware MyAnalytics speelt hierop in door e-mails om te zetten in statistieken, grafieken en diagrammen. De software houdt bij hoeveel mails iemand verstuurt, hoeveel tijd hij besteedt aan het schrijven ervan, en met hoeveel collega’s de verzender communiceert en hoe lang. Geen van deze statistieken kan echter de inhoud en nuances van interpersoonlijke communicatie vatten. Naarmate de mailingcultuur onderhevig wordt aan kwantitatieve metrieken en productiviteitsscores, wordt de kwalitatieve output gemeten aan de hand van kwantitatieve metrieken.

In haar inzichten over welzijn vraagt MyAnalytics: “Bent u in staat om de verbinding te verbreken en op te laden?”. Wanneer technologische taal wordt gebruikt om het menselijk welzijn te bespreken, wat houdt dat dan in? Zijn we alleen maar aan het ‘opladen’ om de werkdag fris te hervatten en productief te worden? De werknemers van vandaag zijn hyperwerkzaam. Het kantoor verhuist naar de slaapkamer nu gebruikers met een paar muisklikken op hetzelfde apparaat gemakkelijk schakelen tussen werk en vrije tijd. MyAnalytics blijft werknemers ook buiten de werkuren volgen en maakt van welzijn een productiviteitsmaatstaf. De software versterkt de balans tussen werk en privéleven door op paradoxale wijze de grenzen tussen werk en niet-werk te overschrijden.

Watch Me Work toont drie fictieve personages – gebaseerd op interviews met werknemers – die reageren op de welzijnsmonitoring van MyAnalytics. Na werktijd sturen de personages herhaaldelijk e-mailupdates naar MyAnalytics terwijl ze angstvallig proberen hun taken bij te houden – soms vallen ze in slaap, om vervolgens weer wakker te worden gemaakt door meldingen. Vermoeid, overweldigd en overwerkt geven hun mails overdreven gedetailleerde rapporten, inzicht in hun gedachten en stemmingen, of onthullen ze pogingen om hun algoritmische baas te slim af te zijn. Door de nadruk te leggen op de kwantificering van arbeid, stelt Watch Me Work de (zinloze) productiviteit ter discussie ten koste van het werkelijke welzijn.

Video installatie, 3 monitors, 3 kussens