نسج البصر / Weaving of Sight

Hussein Shikha, 2022

Concept & realisation: Hussein Shikha

Production: Werktank, with the support of the Flemish government, iMAL & KASK Curatorial Studies

Similar to layers of threads, the brain can learn to recognize patterns which makes it capable of weaving together visual forms to create a visual tapestry or simply our sight. Following Donna J. Haraway’s theory on neuron connections, through the subjective multi-layered consciousness, the artist’s brain becomes a metaphor for the neural network in which the spectator experiences presented works. That inner tapestry is embodied in the scan of the artist’s brain, with the purpose of responding to the different trajectories of “(un)common grounds”. The desire to create dynamism within the realm of digital communication led towards blurring the lines between working on a visual identity and creating artistic work.

Net als lagen draden kunnen de hersenen patronen leren herkennen, waardoor ze in staat zijn visuele vormen samen te weven tot een visueel wandtapijt of gewoon ons zicht. In navolging van Donna J. Haraway’s theorie over neuronverbindingen wordt het brein van de kunstenaar, via het subjectieve gelaagde bewustzijn, een metafoor voor het neurale netwerk waarin de toeschouwer de gepresenteerde werken ervaart. Dat innerlijke tapijt wordt belichaamd in de scan van het brein van de kunstenaar, met als doel te reageren op de verschillende trajecten van “(un)common grounds”. De wens om dynamiek te creëren binnen het domein van digitale communicatie leidde tot het vervagen van de grenzen tussen het werken aan een visuele identiteit en het creëren van artistiek werk.